Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae czyli C.V w tłumaczeniu z języka łacińskiego życiorys zawodowy. Niezbędne narzędzie rekrutacji każdego przyszłego pracownika. Staranność jego przygotowania może w przyszłości przynieść wiele korzyści. Podzielony jest na cztery bloki informacyjne. Pierwszym elementem jest blok z danymi osobowymi gdzie zamieszczamy imię i nazwisko, adres, dane do kontaktu telefoniczne, mailowe. Można również zawrzeć tam informacje na temat stanu cywilnego oraz ilości i wieku dzieci. Kolejny blok tematyczny w C.V dotyczy wykształcenia. Ukończone szkoły powinny być ułożone w porządku chronologicznym , lecz od szkoły ostatnio ukończonej. Należy zawrzeć informacje o nazwie szkoły, uczelni, latach nauki oraz kierunku, specjalizacji. Następnie w C.V zawiera się informacje na temat przebiegu pracy zawodowej również w układzie chronologicznym, od pracy ostatnio wykonywanej. W każdej pozycji należy umieścić nazwę zakładu pracy, lata pracy oraz zajmowane stanowisko. Można również dodać główne czynności i zadania wykonywane przy każdym stanowisku. Przebyte szkolenia , kursy należy ująć w kolejnym bloku tematycznym. W tym również ujmujemy nasze zainteresowania, hobby oraz umiejętności praktyczne. C.V powinno się zakończyć umieszczeniem klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Bez tej informacji pracodawca nie będzie mógł używać naszych danych osobowych i tym samym wykluczy to autora C.V z procesu rekrutacyjnego.