Czy firma musi posiadać rachunek bankowy

Czy firma musi posiadać rachunek bankowy

Obowiązujące obecnie w naszym kraju przepisy stanowią, iż każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie, czy jest to spółka czy tez osoba indywidualna, jest zobowiązana do posiadania rachunku bankowego związanego z prowadzona działalnością. O fakcie założenia takiego rachunku przedsiębiorstwo jest zobowiązane powiadomić właściwy miejscowo urząd skarbowy. Na tak utworzony rachunek bankowy dokonuje czynności finansowych, jeśli strona transakcji handlowej jest inny przedsiębiorca oraz wtedy, jeśli kwota danej transakcji stanowi równowartość przekraczająca 15 tysięcy euro. Obowiązujące przepisy stanowią również, że zapłata podatków powinna być dokonywana przez przedsiębiorcę właśnie z posiadanego rachunku firmowego, w formie przelewu elektronicznego. Do założenia rachunku bankowego jako firmowego przedsiębiorca jest zobowiązany do przedstawienia w banku dokumentów związanych z prowadzoną działalnością, więc wpis do ewidencji działalności gospodarczej, decyzję o nadaniu REGON i jeśli na takim koncie firmowym powstają nadwyżki generujące dochód, przedsiębiorca musi traktować to jako przychód firmy i rozliczyć się w tej kwestii z urzędem skarbowym. Z kolei wszelkie opłaty, związane z prowadzenie firmowego konta bankowego przedsiębiorca może wykazać jako stratę i wrzucić w koszta działalności firmy.