Dokumenty wypełnianie w procesie rekrutacji

Dokumenty wypełnianie w procesie rekrutacji

W procesie zatrudnienia część dokumentów pracownik wypełnia przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, cześć już w trakcie zatrudnienia. Część danych osobowych pracodawcy jest niezbędne w przeprowadzonym naborze. Są one zawieranie w C.V i stanowią element niezbędny przy przeprowadzeniu rekrutacji na dane stanowisko pracy. Po zawarciu umowy o prace pracownik obligatoryjnie wypełnia kwestionariusz osobowy. Są w nim zawarte dane niezbędne do zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych czy też odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego. W przypadku korzystania przez pracownika ze szczególnych uprawnień pracodawca może żądać danych dotyczących imion i nazwisk dzieci, ich dat i miejsca urodzenia oraz numeru Pesel. Jest to niezbędne w przypadku dzieci niepełnoletnich, które pracownik chce zgłosić do ubezpieczeń społecznych. Pracodawca może również poprosić o kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy, a także kopii świadectw, dyplomów ukończonych szkół i uczelni, a także specjalistycznych kursów. Jest to również niezbędne do naliczenia przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Również niezbędne jest oświadczenie pracownika dotyczące potwierdzenia powierzenia mienia, zapoznania się z informacja o równym traktowaniu kobiet i mężczyzna w miejscu pracy.