Obowiązkowe badania lekarskie

Obowiązkowe badania lekarskie

Pracodawca zatrudniając pracownika musi dbać o stan zdrowia pracownika. Wśród badań lekarskich, jakie pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi są badania wstępne, okresowe, kontrolne i końcowe. Wstępne badania lekarskie przechodzi pracownik zanim podejmie pracę. Bez takiego dokumentu lekarskiego pracodawca nie może zatrudnić nowo przyjętego pracownika. Badania okresowe w zależności od zajmowanego stanowiska i charakteru pracy, a także branży zakładu pracy przeprowadzane są w okresach od roku do sześciu lat. O tym na jaki okres badania lekarskie są ważne decyduje również lekarz. W przypadku stwierdzenia jakiegoś schorzenia może wydać zgodę na dalsze zatrudnienie na okres krótszy, do czasu zdiagnozowania i rozpoczęcia leczenia przez pracownika. W przypadku dłuższej absencji w pracy z powodu choroby, trwającej powyżej jednego miesiąca do kontynuacji dalszego zatrudnienia na tym samym stanowisku niezbędne jest przeprowadzenie badań kontrolnych. Są one dokumentem stwierdzającym zgodę na dalsze zatrudnienie pracownika a także potwierdzają brak przeciwwskazań do dalszego zatrudnienia. Badania lekarskie należy przeprowadzać w miarę możliwości w godzinach pracy pracownika, a także na koszt pracodawcy. W przypadku ponoszenia kosztów związanych z przejazdem do lekarza pracy pracodawca ma obowiązek również zwrócić pracownikowi koszty związane z podróżą.