Ochrona prywatności

Ochrona prywatności

Decydując się na zatrudnienie nowego pracownika pracodawca ma prawo żądać od niego udostępnienia danych osobowych. Dane osobowe, które są mu niezbędne w procesie rekrutacji to imię, nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, stan cywilny, przebieg wykształcenia i pracy zawodowej. Dodatkowo do korzystania pracownika z dodatkowych uprawnień a także na potrzeby np. zgłoszenia pracownika do ZUS-u/KRUS-u może zażądać od pracownika numeru Pesel. W szczególnych przypadkach, gdy na stanowisko na które aplikuje kandydat wymagany jest wymóg niekaralności, korzystania z pełnych praw publicznych, a także w przypadku zajmowania określonego zawodu, zajmowania określonego stanowiska lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej wymagane jest pozyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego. W przeciwnym przypadku pracodawca nie może wystąpić do KRK z zapytaniem o niekaralność pracownika. Istnienie uregulowań jest niezbędne do utrzymania standardów ochrony prywatności każdego człowieka, a także prowadzi do równego traktowania osób aplikujących na dane stanowisko pracy. Reasumując informacje, jakie pracodawca może żądać od przyszłego pracownika stanowią zamknięty układ. Mogą być udostępnione tylko i wyłącznie za zgoda pracownika.