Okresowe badania lekarskie

Okresowe badania lekarskie

W trakcie trwania stosunku pracy pracownik podlega obowiązkowym szkoleniom okresowym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Częstotliwość ich przeprowadzania zależy od stanowiska zajmowanego przez pracownika. W przypadku osób kierujących praca innych pracowników, w tym również pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści szkolenie okresowe musi być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego raz na pięć lat. Tak samo jest w przypadku pracowników inżynieryjno-technicznych, technologów, organizatorów produkcji, projektantów, konstruktorów maszyn i urządzeń, a także pracowników służb bhp i osób wykonujących zadania służb bhp. Minimalny czas trwania szkolenia w tych przypadkach wynosi 32 godziny, z tym że dla służb technicznych i bhp należy uwzględnić cztery godziny zajęć praktycznych. Pracownicy administracyjno – biurowi szkolenie okresowe bhp muszą mieć raz na sześć lat z minimalnym czasem szkolenia wynoszącym 8 godzin. Pracownicy zatrudnienia na stanowiskach robotniczych szkoleni z bhp powinni być raz na trzy lata w formie instruktarzu na stanowisku pracy z wykładem w wymiarze minimum 8 godzin. Taką sama formę szkolenia oraz czas trwania mają pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, ze szczególnym zagrożeniem życia i zdrowia. Dla tej grupy pracowników szkolenie z zakresu bhp przewidziane jest raz na rok.