Praca zdalna – telepraca

Praca zdalna - telepraca

Praca wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystanie środków łączności komunikacji elektronicznej i teleinformatycznej jest świadczeniem pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy, czyli telepraca. Nie jest to nowe zatrudnienie lecz forma wykonywania pracy. Ma znamiona pracy czyli odpłatność, osobiste świadczenie oraz podporządkowanie przełożonym. Dodatkowo, aby świadczyć telepracę należy złożyć zgodne oświadczenie woli pracownika i pracodawcy. Nie można bez zgody pracownika narzucić mu takiej formy pracy, a odmowa przyjęcia telepracy przez pracownika nie może wiązać się z wypowiedzeniem umowy. Stronami w takiej umowie są pracodawca oraz telepracownik. Wykonuje on prace poza zakładem pracy, a wyniki swojej pracy rozlicza elektronicznie. Ze względu na specyfikę pracę zdalna nie można wykonywać w każdym zawodzie. Może ją wykonywać projektant stron internetowych, grafik, księgowy, redaktor, tłumacz, architekt itp. Zgodnie z zasada równego traktowania pracowników telepracownik nie może mieć mniej korzystnych warunków pracy i płacy niż tradycyjny pracownik. Tak samo musi mieć dostęp do szkoleń, awansu, podnoszenia kwalifikacji przy uwzględnieniu szczególnego charakteru telepracy.