Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna

Jednym z najważniejszych etapów rekrutacji pracownika jest rozmowa kwalifikacyjna. Wywiad selekcyjny jest techniką badającą przydatność pracownika do objęcia wakatu. Za jego pomocą można uzyskać pogląd na postawę kandydata, motywy i zachowanie pracownika. Można również określić zainteresowania, oczekiwania i życzenia w stosunku do przyszłego pracodawcy. Zazwyczaj wywiad przeprowadza się dwukrotnie. Początkowo przeprowadza się wstępny wywiad, a następnie tylko z nieliczną grupą wyselekcjonowanych kandydatów wywiad pogłębiony. Wywiad wstępny ma na celu odrzucenie kandydatów nie spełniających podstawowych kryteriów. Może być przeprowadzony telefonicznie , a nawet mailowo. Natomiast wywiad pogłębiony przeprowadza bezpośredni przełożony, szef firmy lub kierownik działu. Ma on na celu zebranie jak największej liczby informacji kandydacie, lecz także przekazanie niezbędnych informacji o przedsiębiorstwie i zadaniach leżących w kompetencji przyszłego pracownika. W pierwszej części rozmowy dokonuje się wymiany niezbędnych informacji, druga część , czyli właściwa rozmowa stanowi przygotowanie do oceny kandydata na wakatowe stanowisko. Ostatnia trzecia część wywiadu stanowi podsumowanie i poinformowanie kandydata o terminie ogłoszenia wyników.